Up

Research 2555

ความพึงพอใจของญาติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน
คุณภาพบริการของศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแบบปานกลาง
ความรู้ เจตคติและ การปฏิบัติในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแตกของไส้ติ่งของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานห้องคลอด
 
 
Powered by Phoca Download