Anti Corruption
Image
Shadow
Slider

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

UTHUMPHONPHISAI HOSPITAL

อัตลักษณ์ [ Entity ]

ซื้อสัตย์ มีวินัย น้ำใจงาม

วิสัยทัศน์ [ Vision ]

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
ในคุณภาพและความปลอดภัย

ค่านิยม [ Core Values ]

ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม
ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้
โรงพยาบาล มาตรฐาน HA
Slider
Slider
Slider
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

VIDEO

การให้บริการของโรงพยาบาล

บริการผู้ป่วยนอก [ โรคทั่วไป ]
วัน
เวลา
การบริการ Refer
จันทร์
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อังคาร
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พุธ
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พฤหัสบดี
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศุกร์
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เสาร์
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อาทิตย์
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
08.00 น. - 21.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วัน
เวลา
การบริการ Refer
ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
บริการคลินิกเฉพาะ [ โรคเรื้อรัง ]
วัน
เวลา
คลินิกบริการ Refer
จันทร์
07.00 น. - 12.00 น.
ไตเสื่อมเรื้อรัง
เบาหวาน
มะเร็ง
ไทรอยด์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อังคาร
07.00 น. - 12.00 น.
ไตเสื่อมเรื้อรัง
ความดันโลหิตสูง
ตับแข็ง
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พุธ
07.00 น. - 12.00 น.
เบาหวาน
เก๊าต์
ธาลัสซีเมีย
จิตเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
07.00 น. - 12.00 น.
ความดันโลหิตสูง
วาร์ฟารีน
ไขมันโลหิตสูง
หลอดเลือดสมอง
หัวใจ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศุกร์
07.00 น. - 12.00 น.
จิตเวช
หืด
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พาร์กินสัน
ลมชัก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เสาร์
-
- -
อาทิตย์
-
- -
วันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
บริการทันตกรรม [ ทำฟัน ]
วัน
เวลา
คลินิกบริการ Refer
จันทร์
08.00 น. - 16.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อังคาร
08.00 น. - 20.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พุธ
08.00 น. - 20.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
08.00 น. - 20.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศุกร์
13.00 น. - 16.00 น.
รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเร่งด่วน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เสาร์
-
- -
อาทิตย์
-
- -
วันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
งานสำนักงานและเอกสาร
วัน
เวลา
สำนักงาน / แผนก ที่เปิดบริการ
จันทร์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
อังคาร
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
พุธ
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
พฤหัสบดี
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
ศุกร์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
เสาร์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
อาทิตย์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

ข่าวสารโรงพยาบาล

ประกาศ แจ้งทราบ
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา
รับสมัครงาน
รู้เท่าทันโรค
บทความทั่วไป

ข่าวสารสาธารณสุข / ข่าวสารหน่วยงานรัฐ

ONLNE DATA / ONLINE SERVICE

หน่วยงานภายใน และ เพื่อนบ้าน

องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

เข้าเว็บไซต์

กระทรวงสาธารณะสุข

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานประกันสังคม

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เข้าเว็บไซต์