โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม ยิ้มแย้มยืดหยุ่น สนับสนุนการเรียนรู้

โรงพยาบาลมาตรฐาน HA

Slider
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สรพ.

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 จนถึงปีพุทธศักราช 2561
Shadow
Slider

อัตลักษณ์ [ Entity ]

ซื้อสัตย์ มีวินัย น้ำใจงาม

วิสัยทัศน์ [ Vision ]

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
ในคุณภาพและความปลอดภัย

ค่านิยม [ Core Values ]

ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม
ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้

พันธกิจของโรงพยาบาล [ MISSION ]

  • ให้บริการสุขภาพทุติยภูมิระดับกลางแบบองค์รวม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

  • พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ ด้านอนามัยแม่และเด็ก อายุรกรรมและการแพทย์ฉุกเฉิน

  • เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
วัน
เวลา
การบริการ Refer
จันทร์
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อังคาร
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พุธ
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พฤหัสบดี
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศุกร์
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เสาร์
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อาทิตย์
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
08.00 - 20.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วัน
เวลา
การบริการ Refer
จันทร์
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อังคาร
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พุธ
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พฤหัสบดี
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศุกร์
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เสาร์
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อาทิตย์
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วัน
เวลา
คลินิกบริการ Refer
จันทร์
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อังคาร
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พุธ
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศุกร์
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล
อยู่ระหว่าง Update ข้อมูล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เสาร์
-
- -
อาทิตย์
-
- -
วันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
วัน
เวลา
คลินิกบริการ Refer
จันทร์
08.00 น. - 16.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อังคาร
08.00 น. - 20.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พุธ
08.00 น. - 20.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
08.00 น. - 20.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
ทันตกรรมทั่วไป
อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศุกร์
13.00 น. - 16.00 น.
รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเร่งด่วน โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เสาร์
-
- -
อาทิตย์
-
- -
วันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
วัน
เวลา
สำนักงาน / แผนก ที่เปิดบริการ
จันทร์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
อังคาร
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
พุธ
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
พฤหัสบดี
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
ศุกร์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
งานธุรการและเอกสารราชการ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร
เสาร์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
อาทิตย์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา
วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.00 น. - 16.00 น.
งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

ข่าวสารโรงพยาบาล

ประกาศ แจ้งทราบ
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา
รับสมัครงาน
รู้เท่าทันโรค
บทความทั่วไป

ข่าวสารสาธารณสุข / ข่าวสารหน่วยงานรัฐ

ข่าวประกวดราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ
Feed not found.

หน่วยงานภายใน และ เพื่อนบ้าน

องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

เข้าเว็บไซต์

กระทรวงสาธารณะสุข

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานประกันสังคม

เข้าเว็บไซต์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เข้าเว็บไซต์
Anti Corruption
Image