WELCOME TO WEBSITE

UTHUMPHONPHISAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

คำขวัญโรงพยาบาล
บริการดี มีมาตรฐาน
วิชาการพร้อม สิ่งแวดล้อมสวยงาม
สานความสามัคคี ทุกชีวีปลอดภัย
หลักการทำงานร่วมกัน ( Core Value )
ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม
ยิ้มแย้ม ยีดหยุ่น
สนับสนุนการเรียนรู้
วิสัยทัศน์โรงพยาบาล ( Vision )
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ที่ประชาชนให้ความเขื่อมั่น
ในคุณภาพและความปลอดภัย
อัตลักษณ์ของโรงพยาบาล (Entity)

ซื้อสัตย์ : มีวินัย : น้ำใจงาม

พันธกิจโรงพยาบาล ( Mission )
1. ให้บริการสุขภาพทุติยภูมิระดับกลางแบบองค์รวม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก อายุรกรรม และการแพทย์ฉุกเฉิน
3. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่

การให้บริการของโรงพยาบาล

บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ( วันปกติ ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
(เช้า)
08.00 น. - 16.00 น.

(เย็น)
16.00 น. - 21.00 น.
งานผู้ป่วยนอก ( OPD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ( วันหยุด ) เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
( เช้า )
08.00 น. - 12.00 น.

( เย็น )
16.00 น. - 21.00 น.
งานผู้ป่วยนอก ( OPD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกวัน
ตลอด 24 ช.ม.
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ( ER )
อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 1
การให้บริการทั้งหมด

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา รับสมัครงาน จาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมภายในโรงพยาบาล

  • เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายและลาศึกษาต่อ
         โรงพยาบาลอุอทุมพรพิสัย นำโดย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
    MORE
  • อบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง
         คลิกนิก DPAC โรงพยาบาอุทุมพรพิสัย จัดอบรมเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน
    MORE

หน่วยงานราชการอื่นๆ