เกี่ยวกับ Training Need

การฝึกอบรม ( Training ) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มพูน

 • ความถนัด ( Aplitude )
 • ทักษะ ( Skill )
 • ความรู้ ( Knowledge )
 • ทัศนคติ ( Attitude )
 • ความเข้าใจ ( Understanding )

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดผลสำเร็จขององค์กร ( ทองพู ชินะโชติ , 2536 : 4 ) แต่การฝึกอบรมนั้นเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมาก หากไม่บริหารให้ดีพอ ฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารงานฝึกอบรมหรือผู้ทีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมจะต้องคิดให้รอบคอบก็คือ ใครบ้างในองค์กรทีมีความต้องการหรือมีความจำเป็นต้องฝึกอบรม การเหมาเอาว่าคนทุกคนในองค์กรมีความต้องการหรือจำเป็นต้องได้รับการอบรมทุกคนนั้นเป็นการไม่ถูกต้อง นอกจากจะทำให้การฝึกอบรมเป็นการสิ้นเปลืองไปโดยไม่คุ้มค่าแล้ว การฝึกอบรมนั้นยังไม่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นการหาความจำเป็นหรือความต้องการฝึกอบรม จึงนับได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งนับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญยิ่ง และถือว่าเป็นหัวใจของการฝึกอบรมก็ว่าได้ เพราะเป็นการกำหนดความสอดคล้องให้แก่ขั้นตอนที่ติดตามมา คือ

 1. ช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความแน่นอนชัดเจน
 2. ช่วยกำหนดเนื้อหาของหลักสูตร รวมถึงยังเป็นตัวกำหนดมาตรฐานที่นำมาประเมินผลและติดตามผล
 3. เป็นแนวทางในการวางโครงการฝึกอบรม
 4. เป็นตัวแบบในการประเมินผล และติดตามผล

ในการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรมการฝึกอบรมในองค์กร สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่ควรให้ความสนใจคือ

 1. Participation  หมายถึง โอกาสในการฝึกอบรม นับเป็นสิ่งแรกในการที่จะได้รับการฝึกอบรมในองค์กรหากองค์กรใดมีการฝึกการจัดอบรมที่ดีมาก แต่พนักงานในองค์กรไม่มีโอกาสเข้ารวมในการฝึกอบรม ก็ไม่สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลได้ ดังนั้นโอกาสในการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นของการฝึกอบรม
 2. Purpose หมายถึง วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ว่าสามารถพัฒนาอาชีพหรือส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพได้  หากวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมสามารถสนองความต้องการของผู้รับการฝึกอบรม ก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมรับการฝึกอบรม และพยายามนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 3. Performance หมายถึง  การปฏิบัติงาน กล่าวคือหลังจากการฝึกอบรมแล้วพนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นหากพนักงานได้รับความรู้ แต่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ก็เท่ากับว่าการฝึกอบรมนั้นล้มเหลว  ดังนั้นในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน

จาก  “ 3P ”  ( Participation , Purpose , Performance ) ที่กล่าวข้างต้นนับเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการฝึกอบรมในองค์กร