อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและงานสารบรรณ

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.054 / ว707

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

อบรมระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์  2559 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

————————————————————————————–

 

1. วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานพัสดุได้ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ในหลักการ รูปแบบและเทคนิคการเขียนบันทึกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. เนื้อหาในการอบรม

2.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ กระบวนงานบริหารงานพัสดุในสถานบริการสาธารณสุข ( การกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ) โดย นางนรารัตน์  คำหอม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รพ.มหาราช นครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

(1. หลักการบริหารพัสดุ

ยึดหลัก โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 

(2. กระบวนการบริหารงานพัสดุ โดย

กำหนดความต้องการ   =>   งบประมาณ   =>   จัดทำแผน   =>   จัดหาพัสดุ   =>   เบิกจ่ายเงิน

 

(3. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แบ่งอกเป็น 5 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 วางแผน จัดทำโครงการ และการของบประมาณ

ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะที่ 4 การบริหารสัญญา

ระยะที่ 5 การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

 

(4. วิธีการซื้อหรือจ้าง แบ่งออกเป็น

> 6 การซื้อหรือการจ้าง

– วิธีตกลงราคา

– วิธีสอบราคา

– วิธีประกวดราคา

– วิธี e-Auction

– วิธีพิเศษ

– วิธีกรณีพิเศษ

 

> 2 จ้างที่ปรึกษา

– วิธีตกลงราคา

– วิธีคัดเลือก

 

> 4 จ้างออกแบบและควบคุมงาน

– วิธีตกลงราคา

– วิธีคัดเลือก

– วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

– วิธีพิเศษ

 

(5. หลักฐานการรับพัสดุ

– งานซื้อ งานจ้าง   =>   ใบตรวจรับพัสดุ

– งานทำเอง   =>   ใบรับรองผลการจัดทำเอง

– รับบริจาค   =>   เอกสารการรับมอบ/บริจาค แสดงชนิด ขนาด ลักษณะ จำนวน ราคาประมาณต่อหน่วย

– รับโอน   =>   เอกสารแสดงการรับ-ส่งมอบพัสดุจากหน่วยงานที่โอน

– ยืมวัสดุ   =>   เอกสารใบยืม

 

(6. หน้าที่ผู้จ่ายพัสดุ

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)  =>  ลงบัญชี/ทะเบียน ทุกครั้งที่มีการจ่าย  =>  เก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน

 

(7. การจำหน่วย

พัสดุของส่วนราชการเมื่อหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ได้แก่ การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพหรือทำลาย

————————————————————————————–

 

2.2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (หลักการจำแนกหนังสือ เทคนิคการเขียนร่าง และโต้ตอบเอกสาร รูปแบบ/การใช้สำนวนและภาษาที่กระชับและได้ใจความ การจำหน่ายเอกสาร) โดย นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

(1. หน้าที่ของงานสารบรรณ ด้านการบริการ

1.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

1.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

1.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(2. ชนิดของหนังสือราชการ

(2.1 หนังสือภายนอก

(2.2 หนังสือภายใน

(2.3 หนังสือประทับตรา

(2.4 หนังสือสั่งการ

– คำสั่ง

– ระเบียบ

– ข้อบังคับ

(2.5 หนังสือประชาสัมพันธ์

– ประกาศ

– แถลงการณ์

– ข่าว

(2.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

– หนังสือรับรอง

– รายงานการประชุม

– บันทึก

– หนังสืออื่นๆ

 

(3. โครงสร้างหนังสือ ประกอบด้วย ส่วนหัวเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนจุดประสงค์ของเรื่อง ส่วนท้ายเรื่อง

 

(4. หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี ใช้ “ 5 W 1 H ” คือ

WHO – WHAT – WHERE – WHEN – WHY – HOW

ใคร – ทำอะไร – ที่ไหน – เมื่อไหร่ – ทำไม – อย่างไร

และยึดหลัก 5 C ได้แก่

Correct คือ ความถูกต้อง

Clear คือ ความชัดเจน

Confirm คือ การยืนยันได้ในสิ่งที่เขียน

Concise คือ ความสั้น กระชับ ความกะทัดรัด

Convince คือ การโน้มน้าวหรือการโน้มนำ

 

(5. การจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ การเก็บระหว่างปฏิบัติงาน การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

(6. การทำลายหนังสือราชการ ดังนี้

สำรวจหนังสือที่จะครบกำหนดอายุการเก็บ => จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย (แบบฟอร์ม) => เสนอหัวหน้าส่วน => พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลาย => การพิจารณาของกองจดหมายเหตุ => ดำเนินการโดยวิธีเผา หรือย่อยเป็นเศษกระดาษขายต่อ หรือขายให้โรงงานกระดาษ

————————————————————————————–

 

2.3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดย นายเสมอ  กาฬภักดี นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

(1. ความรับผิดทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(1.1 ทางอาญา

(1.2 ทางวินัย

(1.3 ทางละเมิด

 

(2. โทษทางวินัยข้าราชการ มี 5 สถาน

(2.1 ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

– ภาคทัณฑ์

– ตัดเงินเดือน

– ลดเงินเดือน

(2.2 ผิดวินัยอย่างร้ายแรง

– ปลดออก

– ไล่ออก

 

(3. โทษทางวินัยลูกจ้างประจำ / พกส. มี 5 สถาน

(3.1 ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

– ภาคทัณฑ์

– ตัดค่าจ้าง

– ลดขั้นค่าจ้าง

(3.2 ผิดวินัยอย่างร้ายแรง

– ปลดออก

– ไล่ออก

 

(4. โทษทางวินัยของลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ไม่มีกฎหมาย / ระเบียบกำหนดได้

(4.1 กรณีทำผิดอย่างไม่ร้ายแรง > ตัดเตือนในทางบริหาร หรือ สั่งเลิกจ้างในบางกรณี

(4.2 กรณีทำผิดอย่างร้ายแรง > นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาสั่งเลิกจ้าง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ

 

(5. เขตสุขภาพที่ข้าราชการถูกลงโทษวินัย ปี 2558 ตามลำดับ

– เขต 10 จำนวน 26 คน

– เขต 9 จำนวน 23 คน

– เขต 4 , 11 จำนวน 17 คน

– เขต 2 , 8 จำนวน 14 คน

————————————————————————————–

3. ผู้เข้ารับการอบรม  

3.1 น.ส. สุวรรณี  มโนรัตน์ – กลุ่มงานการพยาบาล งานธุรการ

3.2 น.ส. สุภาพร  ยอดแก้ว – กลุ่มงานการจัดการ งานธุรการและสารบรรณ

3.3 น.ส. พัชรี  ไพรวรรณ – กลุ่มงานการจัดการ งานพัสดุ

 

Download เอกสารเพิ่มเติม > พัสดุ 1  พัสดุ 2  พัสดุ 3

สารบรรณ 1 สารบรรณ 2 ความรับผิดชอบทางละเมิด จนท.

Comments

comments

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *