อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและงานสารบรรณ

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.054 / ว707

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

อบรมระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์  2559 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

————————————————————————————–

 

1. วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานพัสดุได้ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ในหลักการ รูปแบบและเทคนิคการเขียนบันทึกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. เนื้อหาในการอบรม

Continue reading