KNOWLEDGE MANAGEMENT EPIGRAM

คำคม KM
There is a great big river of data out there. Rather than building dams to try and bottle it all up into discrete little entities , we just give people canoes and compasses.

มีสายธารแห่งความรู้อยู่โน่น อย่ามุ่งสร้างเขื่อนกักน้ำและตักน้ำใส่ขวดเป็นความรู้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย จงหาเรือและเข็มทิศให้แก่ผู้คน ให้เขาแสวงหาและตักตวงความรู้เอาเอง
( A. Dragoon , 1995 )
Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather interactions between people.

การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน

( Mason & Mitroff , 1973 )
The future is moving so quickly that you can it anticipate it. We have put a tremendous emphasis on quick response instead of planning. We will continue to be surprised , but we won it be surprised that we are surprised. We will anticipate the surprised.

อนาคตเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วจนคาดคะเนล่วงหน้าไม่ได้ จึงต้องเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การวางแผน เราจะประหลาดใจต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ เราจะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะพบความประหลาดใจ

( S. Kerr )
Shift from error avoidance to error detection and correction.

จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข

Use your good judgement in all situation.

จงใช้วิจารณญาณของท่านในทุกสถานการณ์Knowledge resides in the users and not in the collection.

ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้

( Y. Maholtra )
Knowledge management caters to the critical issues of organizational adaption , survival and competence in face of increasingly discontinuous environmental change. Essentially , it embodies organizational process that seek synergistic combination of data and information-processing capacity of information technologies , and the creative and innovative capacity of human beings.

การจัดการความรู้มีเป้าหมายหลักเพื่อการปรับตัว ความอยู่รอด และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่สามารถคาดเดาได้ เป็นกิจกรรมที่องค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการ ( Process ) ในระดับองค์กรที่มุ่งสร้างพลังเสริม ( Synergy ) ระหว่างความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลและข้อสนเทศ

( Y. Maholtra )
Knowledge resides in the users and not in the collection.

ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้

( Y. Maholtra )
Knowledge is embodied in people gathered in communities and network. The road to knowledge is via people , conservations , connections and relationships. Knowledge surfaces through dialogue. All knowledge is socially mediated and access to knowledge is by connecting to people that know or know who to contact.

ความรู้ฝังอยู่ในคนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนหรือเครือข่าย ถนนเข้าสู่ความรู้ผ่านคน การสนทนา การติดต่อสื่อสาร และความสัมพันธ์ ความรู้จะปรากฏตัวออกมาผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน ความรู้ทั้งหมดถ่ายเทผ่านกระบวนการทางสังคม การเข้าสู่ความรู้ทำได้โดยการติดต่อสื่อสารทำได้โดยการติดต่อสื่อสารกับผู้รู้หรือผู้รู้ว่าควรสอบถามใคร

( Denham Grey )
If we only knew what we knew, we id be three times more profitable.

ถ้าเรารู้ว่าเรารู้อะไรบ้าง เราจะมีกำไร 3 เท่าของที่เป็นอยู่

( Lew Platt , former CEO of HP )
The illiterate of the twenty-first century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.

ความหมายของคำว่า illiterate แห่งศตวรรษที่ 21 จะไม่ใช่ผู้ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่จะหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ ลบความรู้ ชุดเก่าที่ล้าสมัยออกจากสมอง และเรียนรู้ความรู้ชุดใหม่

( Alvin Toffler )
KM is a journey , not a destination.

การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง

( Warick Holder , IBM , 20 Nov 2003 , Chiangmai )
Knowledge can be used without being consumed.

ความรู้สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่หมดไป


Thomas Steward ( 1999 )
อ้างใน Davidson C , Voss P.
Knowledge Management : An introduction to creating competitive adventage from intellectual capital. Tandem Press 2002 , p.35.
The strangest thing about knowledge is that is unpredictable.

ความแปลกประหลาดที่สุดของความรู้ คือ เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้Thomas Steward (1999) อ้างใน Davidson C , Voss
P. Knowledge Management : An introduction to creating competitive adventage
from intellectual capital. Tandem Press 2002 , p.36.
The unpredictability of knowledge means that , ultimately , it has a value that cannot be assessed until it is already possessed.

ความไม่แน่นอน คาดเดาไม่ได้ของความรู้ เกิดจากความหมายของความรู้ขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ครอบครองความรู้นั้น

Thomas Steward ( 1999 ) อ้างใน Davidson C , Voss
P. Knowledge Management : An introduction to creating competitive adventage
from intellectual capital. Tandem Press 2002 , p.36.
Knowledge comes from people. People may have different capacity for knowledge creation, but equal opportunity to share data that lead to knowledge.

ความรู้มาจากคน คนเราอาจมีความสามารถต่างกันในการสร้างความรู้ แต่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความรู้( น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล - พรพ. )
We only know what we know when we need to know it.

จะรู้จริงก็ต่อเมื่อต้องการใช้ความรู้นั้น


( DJ Snowden )
A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle.

ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆ

( Kahlil Gibran )
Knowledge is contextual and triggered by need.

ความรู้เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการKnowledge is a key asset , but it is often tacit and private.

ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
Knowledge is not what you know , but is what you do.

ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการกระทำ

Knowledge management has an outside-in value , and process-focused.

การจัดการความรู้อยู่บนคุณค่าของการมองจากมุมมองภายนอกและเน้นที่กระบวนการ
There is no such thing as a knowledge-burger.

ความรู้ไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป


Knowledge is mutable and can take on many faces in an organization.

ความรู้เปลี่ยนโฉมได้ สามารถแสดงออกมาได้หลายภาพภายในองค์กร
Knowledge is justfied true belief.

ความรู้คือความเชื่อที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างเข้มข้น


Knowledge cannot be managed, only enabled.

ความรู้เป็นสิ่งที่จัดการไม่ได้ ได้เพียงส่งเสริมเอื้ออำนวยManagers need to support knowledge creation rather than control it.

ผู้บริหารต้อง ส่งเสริม การสร้างความรู้ ไม่ใช่ ควบคุม


Knowledge is a construction of reality rather than something that is true in any abstract or universal way.

ความรู้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นแบบจำลองของความเป็นจริง ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแท้จริง
Knowledge is information that is actionable.

ความรู้คือสารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ


การดูจังหวะ และเลือกหยิบเอาเครื่องมือที่ถูกกับจังหวะนั้นไปใช้ เป็นสิ่งที่คุณอำนวยต้องเรียนรู้

( คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ : โครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข )
KM สามารถทำให้คนที่ไม่เคยมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงความสามารถ ได้เข้ามาร่วมแจมด้วย

( พญ. นันทา อ่วมกุล : กรมอนามัย )

KM ทำให้คนเห็นมิติของวัฒนธรรมใหม่ คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

( ผศ.ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ นักวิชาการอิสระภาคการศึกษาพื้นฐาน - สกศ.)
กระบวนการ KM ทำให้คนมีความเอื้อเฟื้อ ความเป็นกันเอง มีความเป็นกัลยาณมิตรเกิดขึ้น

( ดร.วัลลา ตันตโยทัย : โรงพยาบาลเทพธารินทร์ )

การจัดการความรู้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

( ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ. พระนครศรีอยุธยา )

KM ทำให้คนเห็นมิติของวัฒนธรรมใหม่ คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

( ผศ.ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ นักวิชาการอิสระภาคการศึกษาพื้นฐาน - สกศ.)
กระบวนการ KM ทำให้คนมีความเอื้อเฟื้อ ความเป็นกันเอง มีความเป็นกัลยาณมิตรเกิดขึ้น

( ดร.วัลลา ตันตโยทัย : โรงพยาบาลเทพธารินทร์ )
ปัญหาของชาวนานั้น ไม่ใช่เรื่องเทคนิคหรือเทคโนโลยี การผลิตข้าวมีของดี หรือ Best Practice อยู่แล้ว แต่การเรียนรู้ของชาวนาไม่เกิด เพราะติดด้วยกระบวนทัศน์ ที่ถูกฝังหัวมานาน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นั้น เป็นเรื่องยาก แต่จากการทำงานพบว่ามี 2 ปัจจัยที่ทำให้คนค่อยๆ เปลี่ยนได้ นั่นคือ กระบวนการเรียนรู้ ( ด้วยตัวเอง ) และ กระบวนการกลุ่ม ( เรียนรู้เป็นกลุ่ม )


( คุณเดชา ศิริภัทร : มูลนิธิข้าวขวัญ )
สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเสมอ คือ
- สร้างศรัทธาในวิธีการที่ทำ นั่นก็หมายถึง หากเตรียมตัวดี ภาพดีๆ ก็จะเกิดมากขึ้น ศรัทธาก็จะตามมา
- สร้างของยากให้เป็นของง่าย ทำให้เป็นเรื่องที่คนทำงานเห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาทำได้ ไม่เกินความสามารถ
- คอยดูให้รางวัลเสมอๆ เพื่อเรียกขวัญกำลังใจทีมงานคนทำดี

( ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร )