HOSPITAL PROCURE

จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ssko.moph.go.th , www.utp.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045 691 516 , 045 691 517 ต่อ 4305 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด


*** กรุณาปิดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกชนิด เพื่อที่จะสามารถดูเอกสารทางด้านล่างได้ ***