HOSPITAL JOB

รับสมัครงาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วดังตำแหน่งต่อไปนี้
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา (พกส.)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (พกส.)
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
8. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

-- ซึ่งได้ดำเดินการรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2560

-- จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2560
-- ขึ้นบัญชีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากมีการสอบคัดเลือกใหม่ในตำแหน่งเดียวกัน ถือเป็นการยกเลิกบัญชีเดิม
-- ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ 3 มกราคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 มกราคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ssko.moph.go.th , www.utp.go.th หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ข้างล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด


*** กรุณาปิดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกชนิด เพื่อที่จะสามารถดูเอกสารทางด้านล่างได้ ***