HOSPITAL JOB

รับสมัครงาน

ประกาศ แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จากประกาศ 2559/07/27)

ตามที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานบริการ (พขร.) ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ไปแล้วนั้นบัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ได้ดำเนินตามขั้นตอนแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด


*** กรุณาปิดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกชนิด เพื่อที่จะสามารถดูเอกสารทางด้านล่างได้ ***