HOSPITAL JOB

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถ (จากประกาศ 2559/07/27)

ตามที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานบริการ (พขร.) ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด


*** กรุณาปิดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกชนิด เพื่อที่จะสามารถดูเอกสารทางด้านล่างได้ ***