HOSPITAL JOB

รับสมัครงาน

ด่วน !!! รับสมัครบุคคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครบุคคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา เริ่มรับสมัครและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานการพยาบาล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-691516-8 ต่อ 4313 , 4314 , 4315 ในวันและเวลาราชการ

*** เปิดรับจนกว่าจะได้ผู้สมัครครบตามจำนวนอัตราที่กำหนด คือ 12 อัตรา เมื่อครบตามกำหนดแล้ว จึงจะปิดรับสมัคร ***