HOSPITAL INFORMATION MANAGEMENT PROFESSIONAL ( H.I.M. Pro )

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงพยาบาล
PROGRAMMER
ข้อมูล PROGRAMER ผู้พัฒนา H.I.M. PRO
ชื่อ : นายเอกสถิต มั่นคง
สถานปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

E-mail : eksatid@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/eksatid
Mobile : 081 593 7329
Telephone : 045 691 516 ต่อ 4316
ประวัติความเป็นมา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงพยาบาล หรือ Hospital Information Management Professional หรือ H.I.M. Pro : เริ่มต้นพัฒนาระบบขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ผู้พัฒนาระบบ คือ คุณเอกสถิต มั่นคง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พัฒนาโดยใช้ภาษา Visual Basic และใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบการบันทึกข้อมูลแบบ Server-Client เนื่องจากระบบบันทึกข้อมูลแบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบันทึกข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล ได้ถูกต้องและครบถ้วน และยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น คุณเอกสถิต มั่นคง จึงพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลขึ้นมาใช้งานทดแทนระบบเดิม โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับระบบได้ตามความต้องการของของผู้ใช้งาน และสามารถปรับโครงสร้างข้อมูลให้เข้ากับ Standard Data Set ของกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
จุดเด่นของ H.I.M. PRO

1. ผู้พัฒนา Software คือ คุณเอกสถิต มั่นคง เป็นพยาบาลวิชาชีพ จึงมีความเข้าใจโครงสร้างและระบบงานของสาธารณสุขเป็นอย่างดี สามารถออกแบบและพัฒนา Software ได้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในกระทรวงสาธารณสุขได้ครบถ้วน

2. Software มีความยืดหยุ่น สามารถปรับระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถปรับโครงสร้างข้อมูลและระบบให้สอดคล้องกับความต้องการข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. )

3. สามารถใช้งานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้ทุกหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป

4. มีระบบ Web Service สามารถดูข้อมูลและประวัติผู้มารับบริการแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ และสามารถใช้งาน H.I.M. Pro แบบ Online ผ่าน Web Browser ได้ 

ระบบงานของ H.I.M. PRO
ระบบงานย่อย ( Module ) ของระบบบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาล ( H.I.M. Pro ) มีทั้งหมด 22 ระบบงาน ได้แก่

ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
1. ระบบงานห้องบัตร 2. ระบบงานคัดกรองผู้ป่วยนอก
3. ระบบงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และ คลินิกพิเศษ 4. ระบบงานห้องตรวจสำหรับแพทย์
5. ระบบงาน PCU 6. ระบบงานผู้ป่วยคลอด
7. ระบบงานผู้ป่วยผ่าตัด 8. ระบบงานรังสีวิทยา
9. ระบบงานรังสีแพทย์ 10. ระบบงานชันสูตร
11. ระบบงานทันตกรรม 12. ระบบงานเวชกรรมฟื้นฟู
13. ระบบงานแพทย์แผนไทย 14. ระบบงานเภสัชกรรม
15. ระบบงานผู้ป่วยใน 16. ระบบงานสิทธิบัตร
17. ระบบงานโภชนากร 18. *** ระบบงานอาชีวอนามัย
19. ระบบงานการเงิน ค่าใช้จ่าย 20. ระบบงานความเสี่ยง
21. ระบบรายงานและสถิติ 22. ระบบงานผู้ดูแลระบบ
*** อยู่ระหว่างการพัฒนา
Version ปี 2542 - 2553
Version ปี 2553 - ปัจจุบัน

- ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux แบบ Server-Client ที่มีความปลอดภัยและมีความเร็วสูง ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
- รองรับฐานข้อมูล MySQL ที่ทำงานได้รวดเร็วและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- มีระบบรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลโดยกำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่แต่ละคนตามภาระงาน
- รองรับมาตรฐาน HA : ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
- รองรับการส่งข้อมูลของ NSHO , การจัดทำรายงาน 12 แฟ้ม + 8 แฟ้ม , PP และระบบข้อมูลรายงานอื่นๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข , สปสช. และ สกส.
- มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในเวชระเบียนอย่างถูกต้อง มีความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่มารับบริการ
- มีระบบการค้นหาเวชระเบียนโดยการสืบค้นข้อมูลได้หลายแบบ เช่น ค้นจาก ชื่อหรือนามสกุล หรือค้นจากชื่อมารดา เพื่อหาเลข HN ได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดเก็บข้อมูลในรูป Electronic สามารถค้นประวัติการรักษาเดิมได้ง่าย ทั้งประวัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประวัติการ Refer , ประวัตินัด เพื่อความสะดวกในการติดตามการรักษาต่อเนื่อง และในเรื่องการวางแผนป้องกันทางระบาดวิทยา
- มีระบบสั่งยาเดิม , ยาชุด , Lab ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบ Online ข้อมูล ทำให้ทีมดูแลผู้ป่วยแต่ละแผนกสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล ทำให้การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้ทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ
- ระบบสารสนเทศผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร
- แสดงข้อมูลระบบ Referral ของ โรงพยาบลาลในเครือข่ายทั้งหมด
- มีโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับทีมนำ RM และทุกหน่วยงาน

- ประมวลผลรายงานประจำที่ต้องส่งส่วนกลาง เช่น 504 , 505 , 506 , รง.อุบัติเหตุ ฯลฯ ( รง.เอดส์ , TB , โอน Fileได้ , รง.506 สามารถโอน File เข้าโปรแกรม Epidemได้ )
- มีเมนูรายงานการให้บริการของแต่ละแผนกและรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เอง เพื่อให้แต่ละแผนกสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โอนข้อมูลเข้าโปรแกรม NHSO ตาม Format ที่ส่วนกลางกำหนด และส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกใหม่
- ระบบรับรายงานผลการตอบรับจาก NHSO ตรวจสอบและประมวลผลเฉพาะค่าติด C เพื่อส่งข้อมูลใหม่ ในรูปแบบ 12 แฟ้ม + 8 แฟ้ม PP และสามารถประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เฉพาะรายที่ยังไม่ส่งข้อมูล
- ประมวลผลข้อมูลสิทธิบัตร เช่น สิทธิ์ว่าง , บัตรหมดอายุ , แยกรายสิทธิ์ รายตำบล , การรับ ส่งข้อมูลให้จังหวัด , การรับ ส่งข้อมูลจากตำบลตามรูปแบบของ Welfare UC2
- จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้และเกณฑ์คงค้างตามช่วงวันที่ที่กำหนด
- รายงานการออกใบเสร็จแยกตามห้องเก็บเงิน , รายงานใบเสร็จแยกตามสิทธิ์ , รายงานการค้างชำระ , การออกใบแนบเบิกตามรหัสกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
- ทะเบียนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย แยกประเภทตามโปรแกรม NSHO และทะเบียนผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายสูง
- รายงานแนวทางการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน , ความดันโลหิต , หัวใจขาดเลือด  รายงานเฝ้าระวัง AFP
- สุ่มเวชระเบียนเพื่อ Audit แยกเป็นนอกเวลา , แพทย์ที่ตรวจ , แยกรายคลินิก หรือรายโรคได้
- ออกรายงานตามแบบสรุปกิจกรรมโรงพยาบาล 0110 รง.5 ได้
- สามารถโอนข้อมูลเบิกค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิข้าราชการตามโครงการเบิกจ่ายตรงได้
- รายงานแต่ละชุด ส่งออกในรูปแบบแฟ้มข้อมูลได้
- มีระบบ Audit สนับสนุนงานสารสนเทศ
- รายงานวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง RM ของแต่ละงาน
- ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลได้  ฯลฯ

- ค้นสิทธิ์จากฐาน Welfare ของผู้มารับบริการแต่ละราย ในหน้าจอให้บริการโดยไม่ยุ่งยาก
- ตรวจสอบรหัสเลขประชาชน 13 หลักก่อนบันทึก
- ค้นหาผู้มารับบริการที่ไม่ได้บันทึกเลขประชาชน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขได้ทันที
- โอนข้อมูลจากฐาน DBPOP เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในฐาน Welfare ทุกเดือนพร้อมแสดงสิทธิ์ว่าง และผู้ที่มีสิทธิ์ไม่ชัดเจน ( ถูกย้ายออกจากฐานจังหวัด ) เพื่อประสานทีมพื้นที่ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ Drug Interaction , Drug Allergy , High Alert Drug 
- ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ลงบันทึกค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน
- ตรวจสอบและแก้ไขชื่อเด็กแรกเกิด และเลขประจำตัวประชาชน
- บันทึกประวัติการ Login เข้าระบบ และจุด Login ของ User
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยในแยกตามสิทธิในการรักษาและแสดงค่าบริการ
- ตรวจสอบข้อมูลที่ยังไม่ส่งเข้าโปรแกรม NHSO
- การทำรายงานโดยใช้วิธี " กำหนดช่วงวันที่ " ได้ตามที่ต้องการ เพื่อนำมาตรวจสอบหรือวางแผนการรักษาอื่นๆ ตามที่หน่วยงาน , ทีมคุณภาพ หรือผู้บริหารต้องการนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ