HOSPITAL SERVICE

การเปิดให้บริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ( วันปกติ ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
(เช้า)
08.00 น. - 16.00 น.

(เย็น)
16.00 น. - 21.00 น.
งานผู้ป่วยนอก ( OPD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ( วันหยุด ) เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
( เช้า )
08.00 น. - 12.00 น.

( เย็น )
16.00 น. - 21.00 น.
งานผู้ป่วยนอก ( OPD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกวัน
ตลอด 24 ช.ม.
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ( ER )
อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 1
คลินิกอายุรกรรม ผู้ป่วยนอก ( OPD )
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
คลินิกโรคหัวใจ พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
คลินิกโรคไต จันทร์
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
คลินิกโรคระบบการหายใจ ( โรคหืด ) ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
คลินิกโรคทรวงอก ( โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ) ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการประเมินความรู้สึกเหนื่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( MMRC Dyspnea Scale ) ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการประเมิน Six-Minute Walk Distance Test สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการประเมิน COPD Assessment Test ( CAT ) สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
คลินิกโรคเบาหวาน จันทร์
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ( NCD )
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
คลินิกสุขภาพจิต ผู้ป่วยนอก ( OPD )
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการจิตบำบัด และ พฤติกรรมบำบัด ( วันปกติเช้า ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการจิตบำบัด และ พฤติกรรมบำบัด ( วันปกติเย็น ) จันทร์
พุธ
ศุกร์
16.00 น. - 18.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการจิตบำบัด และ พฤติกรรมบำบัด ( วันหยุด ) เสาร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิกบำบัดยาเสพติด ผู้ป่วยนอก ( OPD )
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการบำบัดยาเสพติด จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกบำบัดยาเสพติด
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยนอก จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกบำบัดยาเสพติด
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยใน จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกบำบัดยาเสพติด
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิกอดบุหรี่ : การติดตามทางโทรศัพท์ จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกบำบัดยาเสพติด
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิกทัตกรรม ( ทำฟัน )
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการทันตกรรมทั่วไป ( วันปกติเช้า ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานทันตสาธารณสุข
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการทันตกรรมทั่วไป ( วันปกติเย็น ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16.00 น. - 20.00 น.
งานทันตสาธารณสุข
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ( วันปกติเช้า ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานทันตสาธารณสุข
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ( วันปกติเย็น ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16.00 น. - 20.00 น.
งานทันตสาธารณสุข
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
บริการดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย ( หญิงตั้งครรภ์ ) พฤหัสบดีแรกของเดือน
09.00 น. - 15.00 น.
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลกำแพง
( ศสม. กำแพง )
อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 1
บริการดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย ( เด็กเล็ก ) พุธ
09.00 น. - 15.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
งานอนามัยแม่และเด็ก
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการฝากครรภ์ จันทร์
อังคาร
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการตรวจหลังคลอด ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี จันทร์
อังคาร
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการยาฉีดคุมกำเนิด ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการคุมกำเนิดแบบใส่ห่วงอนามัย ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการฝังยาคุมกำเนิด ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการคุมกำเนิดจ่ายถุงยางอนามัย ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการตรวจประเมินพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็ก 0-5 ปี อังคาร
ศุกร์
13.00 น. - 16.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการให้วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ ( EPI Program ) พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อังคาร
ศุกร์
13.00 น. - 16.00 น.
งานอนามัยแม่และเด็ก
อาคารงานอนามัยแม่และเด็ก ชั้น 1
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการงานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา ( วันปกติ ) จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานประกันสุขภาพและสิทธิบัตร
อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 2
และ
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
บริการงานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา ( วันหยุด ) เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
08.00 น. - 16.00 น.
งานประกันสุขภาพและสิทธิบัตร
อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 1
งานการเงินและงานเอกสารด้านการเงิน
( ไม่รวมจุดรับชำระค่าบริการตรวจรักษา )
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานการเงินและบัญชี
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3
งานธุรการและเอกสารราชการ จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานธุรการ
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3
งานพัสดุ ครุภัณฑ์ จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานพัสดุ
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3
งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคลากร จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 น. - 16.00 น.
งานการเจ้าหน้าที่
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3