น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
นางบงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี
หัวหน้างานอนามัยแม่และเด็ก