HOSPITAL ORGANIZATION CHART

ผังโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงาน และหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล

HOSPITAL LEAD TEAM

ผังโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพและทีมนำของโรงพยาบาล