HOSPITAL EXECUTIVE BOARD

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
น.พ.ทนง วีระแสงพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
น.พ.ชินดนัย เชาว์ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ท.พ.นิตยา วีระไวทยะ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ภ.ก.ไพฑูรย์ แก้วภมร
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
นางสมศรี ทองอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
น.ส.สุนารี เนาว์สุข
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
นางวราภรณ์ บุญลพ
หัวหน้างานผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี
น.ส.ธันยมัย โปร่งจิต
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
นางพิลัยวรรณ์ แก้วภมร
หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นางสมปอง วงษ์รักษ์
หัวหน้างานผู้ป่วยคลอดและหลังคลอด 2 ช.ม.
นางปิยวดี ศุภสาร
หัวหน้างานควบคุมการติดเชื้อ งานจ่ายกลาง
และ งานผู้ป่วยห้องพิเศษ
นางณัฐสรวง เมืองจันทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยใน (หญิง)
นางกานต์พิชชา พลศรีเมือง
หัวหน้างานผู้ป่วยหนัก (ICU)
นางอาภรณ์ สิงห์เงิน
หัวหน้างานผู้ป่วยใน (เด็กและแม่หลังคลอด)
นางปรารถณา ธรรมบุตร
หัวหน้างานผู้ป่วยใน (ชาย)
นางบวร สารการ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลกำแพง
นางบงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี
หัวหน้างานอนามัยแม่และเด็ก
นางวิมาลัย ทินนะภา
หัวหน้างานโรคเอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุนัขบ้า
นางโชติรส อัครธนาโชติ
หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางภิตินันท์ ทำบุญ
หัวหน้างานสิทธิบัตรและศูนย์รับข้อร้องเรียน
นายเอกสถิต มั่นคง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
นางชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์
หัวหน้างานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
นายภัทรพล คันศร
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นางอารยา มุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางปัทมาวรรณ บุตรเพชร
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางอรัญญา วงศ์วรรณา
หัวหน้างานโภชนศาสตร์
น.ส.พิมลพรรณ พูลศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
นางศุภิสรา สีหบุตร
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
นางสานา ประพาฬ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยลขานุการคณะกรรมการบริหาร
น.ส.สิริกัญญา รอบแคว้น
หัวหน้างานบัตร เวชระเบียน และเวชสถิติ