HOSPITAL PROFILES

ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล

ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล ( 2554 - ปัจจุบัน )
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล

ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล
ชื่อองค์กร
ชื่อภาษาไทย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ชื่อภาษาอังกฤษ UTHUMPHONPHISAI HOSPITAL
ที่อยู่ / การติดต่อ
เลขที่ 83
หมู่ 7
ซอย -
ถนน เพียรพจนกิจ
ตำบล กำแพง
อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33120
ข้อมูลที่อยู่และการติดต่อทั้งหมด
ประเภท / ระดับ
ประเภท โรงพยาบาลชุมชน
ระดับของโรงพยาบาล ทุติยภูมิ M2
เจ้าของ / ต้นสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กรมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนเตียง
จำนวนที่ขออนุญาต 90 เตียง
จำนวนที่ให้บริการจริง 140 เตียง
ประเภทเตียง
เตียงผู้ป่วยใน 108 เตียง
เตียงห้องพิเศษ 24 เตียง
เตียง ICU 8 เตียง
เตียงรอคลอด 5 เตียง
เตียงห้องแยกโรค 6 เตียง
เตียงรอคลอด 5 เตียง
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
โรงพยาบาลชุมชน ( รพช. ) 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ( ศสม. ) 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต. ) 21 แห่ง
อื่นๆ -
ผู้นำสูงสุดขององค์กร
ชื่อ - สกุล นายทนง วีระแสงพงษ์
ตำแหน่งในโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตำแหน่งในงาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ
E-Mail -
โทรศัพท์ภายใน 045-691516 ต่อ 4301
โทรสาร ( FAX ) 045-691516 ต่อ 4306
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - สกุล น.ส.สุนารี เนาว์สุข น.ส.สิริกัญญา รอบแคว้น
ตำแหน่งในโรงพยาบาล รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานเวชระเบียนและห้องบัตร
ตำแหน่งในงาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
E-Mail - -
โทรศัพท์ภายใน 045-691516 ต่อ 4314 045-691516 ต่อ 4105
โทรสาร ( FAX ) 045-691516 ต่อ 4306 045-691516 ต่อ 4306
สาขาที่ให้บริการ
ให้บริการในระดับโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิ M2 บริการดูแลสุขภาพประชาชน โดยจัดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ทันตกรรม และมีบริการกายภาพบำบัดและบริการแพทย์ทางเลือก ( แพทย์แผนไทย ) รวมทั้งจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้ที่มีสุขภาพปกติและผู้เจ็บป่วย มีบริการควบคุมป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยผู้พิการ เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับการดูแลในชุมชน และดำเนินการเชิงรุกในชุมชน
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ระดับตำบล ตำบลกำแพง 2,189 หลังคาเรือน ประชากร 10,698 คน
ระดับอำเภอ อำเภออุทุมพรพิสัย 19 ตำบล 19,499 หลังคาเรือน ประชากร 117,052 คน
ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประชากร 1,445,628 คน
ระดับเขต เขต 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มีประชากรรวม 3,982,111 คน
แพทย์
อายุรแพทย์
1 คน
ศัลยแพทย์
-
สูตินรีแพทย์
-
กุมารแพทย์
3 คน
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
-
จักษุแพทย์
-
โสตศอนาสิกแพทย์
-
วิสัญญีแพทย์
-
รังสีแพทย์
-
พยาธิแพทย์
-
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
-
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
6 คน
ทันตแพทย์
5 คน
แพทย์สาขาอื่นๆ
-
บุคคลากรสาขาอื่นๆ
เภสัชกร
9 คน
พยาบาลวิชาชีพ
104 คน
พยาบาลเฉพาะทาง
22 คน
พยาบาลเวชปฏิบัติ
10 คน
พยาบาลเทคนิค
-
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
8 คน
วิสัญญีพยาบาล
4 คน
เทคนิคการแพทย์
6 คน
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
2 คน
กายภาพบำบัด
4 คน
สุขศึกษา / ( นักวิชาการสาธารณสุข )
2 คน
โภชนากร / นักโภชนาการ / นักกำหนดอาหาร
2 คน
นักวิชาการสาธารณสุข
5 คน
สภาพแวดล้อมขององค์กร

อัฒลักษณ์ของโรงพยาบาล ( Entity )
ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจงาม
บริการหลัก ( Main Service )
ให้บริการในระดับโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิ M2 บริการดูแลสุขภาพประชาชน โดยจัดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทางมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ทันตกรรม มีบริการกายภาพบำบัด และการบริการแพทย์ทางเลือก ( แพทย์แผนไทย ) รวมทั้งจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้ที่มีสุขภาพปกติและผู้เจ็บป่วย มีบริการควบคุมป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยผู้พิการ เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับการดูแลในชุมชน และดำเนินการเชิงรุกในชุมชน มีระบบ Consult และการส่งต่อที่ไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สู่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และจาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยสู่ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลศูนย์ ตามลำดับ
วิสัยทัศน์ ( Vision )
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย
ค่านิยม ( Core Values )
ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น สนับสนุนการเรียนรู้
พันธกิจ ( Mission )
1. ให้บริการสุขภาพทุติยภูมิระดับกลางแบบองค์รวม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ ด้านอนามัยแม่และเด็ก อายุรกรรมและการแพทย์ฉุกเฉิน
3. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่
ความสามารถเฉพาะขององค์กร ( Core Competency )
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเดียวกันและพื้นที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย มีศักยภาพ ชื่อเสียงโดดเด่น และมีการจัดบริการที่เป็นต้นแบบ 4 ด้าน คือ
1. ด้านการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่าย EMS ที่เข้มแข็ง
2. ระบบงานเยี่ยมบ้าน ที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับการดูแลในชุมชน โดยทีมงานชุมชนที่เข็มแข็งและมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
3. ระบบบริการทันตกรรมช่องปาก ให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง อาทิเช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก โดยมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายบริการทันตสุขภาพระดับอำเภอ
4. ระบบการบริการผู้ป่วยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริการผู้ป่วย H.I.M.Pro. 22 ระบบงาน ส่งผลให้มีความสะดวกในการใช้งาน มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และส่งต่อข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา ข้อมูลมีความเชื่อมโยง น่าเชื่อถือ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานรักษาพยาบาลได้อย่างกว้างขวาง
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ( Workforce Profile )
มีบุคลากรที่มีศักยภาพจบเฉพาะทางและระดับปริญญาโทในหลายสาขา เช่น แพทย์เฉพาะทาง อายุรแพทย์ 1 คน กุมารแพทย์ 3 คน ( รวมผู้อำนวยการ ) เภสัชกรด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลด้านการพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่ การบริหารการพยาบาล และการพยาบาลด้านบริหารและบริการสุขภาพ หลักสูตรเฉพาะทาง ได้แก่ การบริหารการพยาบาล วิสัญญีพยาบาล การพยาบาลห้องผ่าตัด การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เวชปฏิบัติฉุกเฉิน การพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็ก การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลด้านยาเสพติด การพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
อาคารสถานที่ที่สำคัญ
โครงสร้างอาคาร ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ตามแบบของกองแผนงาน มีนายช่างโยธาให้คำปรึกษา ดำเนินการ และควบคุม พื้นที่ของโรงพยาบาลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 มี 12 ไร่ 4 งาน
- ส่วนที่ 2 มี 9 ไร่ 3 งาน

อาคารต่างๆ ประกอบด้วย
- อาคารบำบัดรักษา 6 อาคาร
- อาคารสนับสนุนบริการ 7 อาคาร
- แฟลตพักเจ้าหน้าที่ 7 อาคาร
- บ้านพัก 13 หลัง
โดยมีอายุการใช้งาน ดังนี้
- อายุอาคารบำบัดรักษามีอายุ 20 ปี 3 อาคาร
- อายุ 10-20 ปี 1 อาคาร
- อายุ 1-10 ปี 2 อาคาร